Procesul operatiunii de verificare a instalatiei de gaze

Pentru a intelege mai bine cum se desfasoara procesul de verificare sau revizie a unei instalatii, va rugam sa cititi mai jos urmatoarele proceduri, extrase din Ordinul ANRE 179/2015 prin care noi dorim sa ne informam clientii, etapele acestui proces, in functie de natura lui:

ETAPA 1: NOTIFICAREA

-BENEFICIARUL va primi cu titlu gratuit, din partea FURNIZORULUI, in urma unei cereri adresate acestuia         ( direct sau prin e-mail ) o notificare cu privire la verificarile si reviziile tehnice ale instalatiei de utilizare, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, cuprinzand urmatoarele informatii:

  • data ultimei verificari sau revizii tehnice periodice a instalatiei de utilizare si data scadenta a acesteia;
  • data ultimei verificari sau revizii tehnice periodice a instalatiei commune de utilizare, in situatia in situatia cand aceasta exista, si data scadenta a acesteia;
  • numarul, tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune.

-BENEFICIARUL are obligatia de a pune la dispozitia PRESTATORULUI, notificarea , in cel mai scurt timp de la primirea acesteia.

ETAPA 2: DISCUTII PRELIMINARE; INFORMARE CLIENT FINAL; COMUNICARE PROCEDURA

-PRESTATORUL, va pune la dispozitia BENEFICIARULUI ( direct, sau prin e-mail) un exemplar din prezenta PROCEDURA, din care sa reiasa in mod explicit etapele ce trebuiesc parcurse, in functie de situatiile aparute ca urmare a verificarii instalatiei de utilizare si a documentelor aferente ( notificarea, factura de gaze, documentatia tehnica de realizare a instalatiei de utilizare, actele doveditoare din care sa reiasa verificarea tehnica periodica a aparatelor de utilizare, respectiv curatarea si verificarea cosurilor, dupa caz);

-BENEFICIARUL va proceda la semnarea privind luarea la cunostinta a prevederilor prezentei proceduri.

ETAPA 3: CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII

-PRESTATORUL impreuna cu BENEFICIARUL vor proceda la semnarea unui contract de prestari servicii privind tipul si natura serviciului ce urmeaza a fi efectuat( verificare, revizie, realizare documentatie tehnica, remedieri defectiuni constatate, dezafectare tronson instalatie realizat fara documentatie tehnica).

ETAPA 4: STUDIU DOCUMENTE

-PRESTATORUL  va proceda la studierea documentelor puse la dispozitie de catre BENEFICIAR, in conformitate cu informarea preliminara ( stipulata la ETAPA 2);

ETAPA 5: ANALIZA DE CAZ SPECIFICA FIECAREI SITUATII

-PRESTATORUL va efectua analiza de caz specifica fiecarei situatii in parte, pe baza informatiilor cuprinse in documentele puse la dispozitie de catre BENEFICIAR , si va actiona in consecinta functie de situatie, astfel:

              5.1 BENEFICIARUL nu are documentatie tehnica                                                                                 -BENEFICIARUL va solicita OS, sau OE care a executat instalatia de utilizare ( in scris sau pe e-mail) eliberarea unei copii a documentatiei tehnice de executie a instalatiei de utilizare a gazelor naturale  direct sau prin intermediul OE cu care este in relatie contractuala;

             

                 5.2  OS si/sau OE care a executat instalatia de utilizare nu detin documentatia tehnica de  executie, dar tipul si debitul nominal al aparatelor de utilizare corespund cu cele din notificare

-in acest caz, BENEFICIARUL are obligatia de a reconstitui cu ajutorul unui OE care detine autorizatie ANRE-PDIB, pe baza unui contract de prestari servicii si a unor costuri suplimentare conform grilei de preturi, urmatoarele documente:

                          * releveul constructiei pe care se traseaza instalatia de utilizare;

                          * schema izometrica a instalatiei de utilizare;

                          * memoriu tehnic cu privire la respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare.

                    5.3 OS si/sau OE care a executat instalatia de utilizare nu detin documentatia tehnica de  executie, iar tipul si debitul nominal al aparatelor de utilizare nu corespund cu cele din notificare

– in acest caz, BENEFICIARUL are obligatia de a intocmi prin intermediul unui OE care detine autorizatie ANRE-PDIB, pe baza unui contract de prestari servicii, documentatia tehnica in conformitate cu prescriptiile si normele in vigoare.

                     5.4 BENEFICIARUL detine documentatia tehnica de executie, iar tipul, numarul si debitul nominal al aparatelor de utilizare corespund cu cele din notificare, dar nu corespund cu cele inventariate pe teren, caz in care:

BENEFICIARUL va trebui sa intocmeasca prin intermediul unui OE care detine autorizatie ANRE-PDIB, pe baza unui contract de prestari servicii, documentatia tehnica in conformitate cu prescriptiile si normele in vigoare;

                                                                        SAU

 -BENEFICIARUL, prin intermediul unui OE, trebuie sa dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalatia de utilizare executate fara forme legale, prin intermediul unui OE, pe baza unui contract de prestari servicii.

                        5.5 BENEFICIARUL nu detine documente din care sa rezulte efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

-BENEFICIARUL are obligatia de a executa verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili  gazosi  cu un OE agrementat in acest sens ( cel care a efectuat verificarea/revizia instalatiei de utilizare gaze naturale, un colaborator al acestuia sau un tert) pe baza unui contract de prestari servicii si a unor costuri suplimentare, si de a inmana PRESTATORULUI spre consultare documentul aferent. 

                         5.6  BENEFICIARUL nu detine documente din care sa rezulte efectuarea in termen a  curatirii si verificarii cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere 

-BENEFICIARUL are obligatia de a executa verificarea  si curatarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere( cu maximum 6 luni inainte de data efectuarii serviciului de verificare/revizie)  cu un OE agrementat in acest sens ( cel care a efectuat verificarea/revizia instalatiei de utilizare gaze naturale, un colaborator al acestuia sau un tert) pe baza unui contract de prestari servicii si a unor costuri suplimentare, si de a inmana PRESTATORULUI spre consultare documentul aferent. 

ETAPA 6: REVIZIA  INSTALATIEI DE UTILIZARE GAZE

-OE selectat de catre BENEFICIAR  va efectua atat revizia instalatiei de utilizare individuale cat si a celei comune ce deserveste mai multi clienti finali, cuprinsa intre statiile si/sau posturile de reglare si posturile de masura ale clientilor finali, in baza unei documentatii  tehnice care sa cuprinda  intrega instalatie comuna de utilizare;

-data scadenta pana la care se va efectua revizia  tehnica periodica a  instalatiei de utilizare  commune se va determina astfel incat sa nu depaseasca prima data a verificarii/reviziei tehnice periodice a instalatiei de utilizare, notificata unuia dintre clientii finali deserviti de catre instalatia comuna de utilizare.

ETAPA 7: CONSTATARE DEFECTIUNI/REMEDIERE(DUPA CAZ )                                                                     -in cazul depistarii unor defectiuni pe parcursul efectuarii serviciului de revizie instalatie de utilizare gaze, PRESTATORUL, va proceda la remedierea acestora pe loc in baza unui contract de prestari servicii incheiat in acest sens cu BENEFICIARUL;

-in urma remedierii defectelor, OE care realizeaza lucrarile de remediere efectueaza operatiunile de revizie tehnica a instalatiei de utilizare si incheie Fisa de evidenta;

-in situatia in care sunt detectate scapari de gaze naturale  iar lucrarile de remediere a defectelor nu se pot reliza imediat sau nu se realizeaza de catre acelasi OE care a efectuat verificarea/revizia  instalatiei de utilizare , acesta din urma are urmatoarele obligatii:

                          * sa anunte imediat OS la Tel Verde sau la 021 9281 cu privire la scaparile de gaze ;

                          * sa respecte prevederile art.14.14 din NTPE aprobate pri Ordinul ANRE 5/2009                                 

                          * sa intocmeasca si sa  inregistreze fisa de verificare;

                          *  sa precizeze in fisa de evidenta, motivele care au stat la baza intreruperii

                              vehicularii gazelor naturale  prin instalatia de utilizare                                                                     

 -daca in urma reviziei tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale  au fost constatate defecte si ulterior remedierii acestora se impune efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate la presiune, in conformitate cu prevederile cap. 12 (,, Verificari si probe de rezistenta si etanseitate la presiune  a sistemelor de alimentare cu gaze naturale’’) din NTPE aprobate prin ordinal ANRE nr.5/2009, OE care a realizat lucrarile de remediere efectueaza toate operatiunile de revizie tehnica a instalatiei de utilizare si incheie Fisa de evident corespunzatoare reviziei.

-defectele constatate in urma efectuarii reviziei instalatiei de utilizare commune, se vor remedia prin intermediul OE care a efectuat revizia sau prin intermediul  altui OE, in baza unui contract de prestari servicii;

-in situatia in care , cu ocazia reviziei tehnice a instalatiei de utilizare sau cu ocazia remedierii defectelor identificate in urma verificarii tehnice a instalatiei de utilizare, se constata necesitatea demontarii/montarii sistemului/mijlocului de masurare a gazelor natural, OS realizeaza aceste operatiuni in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul gazelor naturale.

DISPOZITII FINALE

  1. INSTALATII DE UTILIZARE INTERIOARE

-BENEFICIARUL are obligatia sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare, astfel, in situatia in care , in urma verificarii/reviziei tehnice a instalatiei de utilizare , OE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare, BENEFICIARUL are obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditiiinclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de vsensibilitate de cel putin 2% metan-CH4-in aer care actioneaza asupra robinetului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze natural a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi);

-BENEFICIARUL are obligatia sa inlocuiasca racordul flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii duratei normate de utilizare, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului;

-BENEFICIARUL are obligatia sa inlocuiasca detectorul utomat de gaze montat la locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

                           2. INSTALATIA DE UTILIZARE COMUNA

-BENEFICIARUL are obligatia sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare comune, astfel, in situatia in care , in urma verificarii/reviziei tehnice a instalatiei de utilizare , OE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare, BENEFICIARUL are obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditiiinclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de vsensibilitate de cel putin 2% metan-CH4-in aer care actioneaza asupra robinetului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze natural a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi);

                             3. DOCUMENTELE 

-BENEFICIARUL are obligatia sa pastreze pe intreaga durata de functionare a instalatiei de utilizare, urmatoarele documente:

                           * documentatia tehnica de executie a instalatiei de utilizare, cu modificarile la zi;

                           * instructiunile pentru utilizarea gazelor naturale;

                           * fisele de evident aferente tuturor lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica a instalatiei de utilizare.

ABREVIERI

– OS = operator de sistem;

– OE = operator economic;

AM LUAT LA CUNOSTINTA                                                                                                                                                        BENEFICIAR, 

ETAPA 1: NOTIFICAREA

-BENEFICIARUL va primi cu titlu gratuit, din partea FURNIZORULUI, o notificare cu privire la verificarile si reviziile tehnice ale instalatiei de utilizare, din oficiu, cu 60 de zile inainte de data scadenta a acestora, cuprinzand urmatoarele informatii:

  • data ultimei verificari sau revizii tehnice periodice a instalatiei de utilizare si data scadenta a acesteia;
  • data ultimei verificari sau revizii tehnice periodice a instalatiei commune de utilizare, in situatia in situatia cand aceasta exista, si data scadenta a acesteia;
  • numarul, tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune.

-BENEFICIARUL are obligatia de a pune la dispozitia PRESTATORULUI, notificarea, in cel mai scurt timp de la primirea acesteia .

ETAPA 2: DISCUTII PRELIMINARE; INFORMARE CLIENT FINAL; COMUNICARE PROCEDURA

-PRESTATORUL, va pune la dispozitia BENEFICIARULUI ( direct, sau prin e-mail) un exemplar din prezenta PROCEDURA, din care sa reiasa in mod explicit etapele ce trebuiesc parcurse, in functie de situatiile aparute ca urmare a verificarii instalatiei de utilizare si a documentelor aferente ( notificarea, factura de gaze, documentatia tehnica de realizare a instalatiei de utilizare, actele doveditoare din care sa reiasa verificarea tehnica periodica a aparatelor de utilizare, respectiv curatarea si verificarea cosurilor, dupa caz);                                                                                                                                                                  -BENEFICIARUL va proceda la semnarea privind luarea la cunostinta a prevederilor prezentei proceduri.

ETAPA 3: CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII

-PRESTATORUL impreuna cu BENEFICIARUL vor proceda la semnarea unui contract de prestari servicii privind tipul si natura serviciului ce urmeaza a fi efectuat( verificare, revizie, realizare documentatie tehnica, remedieri defectiuni constatate, dezafectare tronson instalatie realizat fara documentatie tehnica).

ETAPA 4: STUDIU DOCUMENTE

-PRESTATORUL  va proceda la studierea documentelor puse la dispozitie de catre BENEFICIAR, in conformitate cu informarea preliminara ( stipulata la ETAPA 2);

ETAPA 5: ANALIZA DE CAZ SPECIFICA FIECAREI SITUATII

-PRESTATORUL va efectua analiza de caz specifica fiecarei situatii in parte, pe baza informatiilor cuprinse in documentele puse la dispozitie de catre BENEFICIAR , si va actiona in consecinta functie de situatie, astfel:

              5.1 BENEFICIARUL nu are documentatie tehnica

-BENEFICIARUL va solicita OS, sau OE care a executat instalatia de utilizare ( in scris sau pe e-mail) eliberarea unei copii a documentatiei tehnice de executie a instalatiei de utilizare a gazelor naturale , direct sau prin intermediul OE cu care este in relatie contractuala;

                 5.2  OS si/sau OE care a executat instalatia de utilizare nu detin documentatia tehnica de  executie, dar tipul si debitul nominal al aparatelor de utilizare corespund cu cele din notificare

-in acest caz, BENEFICIARUL are obligatia de a reconstitui cu ajutorul unui OE care detine autorizatie ANRE-PDIB, pe baza unui contract de prestari servicii si a unor costuri suplimentare conform grilei de preturi, urmatoarele documente:

                          * releveul constructiei pe care se traseaza instalatia de utilizare;

                          * schema izometrica a instalatiei de utilizare;

                          * memoriu tehnic cu privire la respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare.

                    5.3 OS si/sau OE care a executat instalatia de utilizare nu detin documentatia tehnica de  executie, iar tipul si debitul nominal al aparatelor de utilizare nu corespund cu cele din notificare

– in acest caz, BENEFICIARUL are obligatia de a intocmi prin intermediul unui OE care detine autorizatie ANRE-PDIB, pe baza unui contract de prestari servicii, documentatia tehnica in conformitate cu prescriptiile si normele in vigoare.

                     5.4 BENEFICIARUL detine documentatia tehnica de executie, iar tipul, numarul si debitul nominal al aparatelor de utilizare corespund cu cele din notificare, dar nu corespund cu cele inventariate pe teren, caz in care:

BENEFICIARUL va trebui sa intocmeasca prin intermediul unui OE care detine autorizatie ANRE-PDIB, pe baza unui contract de prestari servicii, documentatia tehnica in conformitate cu prescriptiile si normele in vigoare;

                                                                        SAU

 -BENEFICIARUL, prin intermediul unui OE, trebuie sa dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalatia de utilizare executate fara forme legale, prin intermediul unui OE, pe baza unui contract de prestari servicii.

                        5.5 BENEFICIARUL nu detine documente din care sa rezulte efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

-BENEFICIARUL are obligatia de a executa verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili  gazosi  cu un OE agrementat in acest sens ( cel care a efectuat verificarea/revizia instalatiei de utilizare gaze naturale, un colaborator al acestuia sau un tert) pe baza unui contract de prestari servicii si a unor costuri suplimentare, si de a inmana PRESTATORULUI spre consultare documentul aferent. 

                         5.6  BENEFICIARUL nu detine documente din care sa rezulte efectuarea in termen a  curatirii si verificarii cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere 

-BENEFICIARUL are obligatia de a executa verificarea  si curatarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere( cu maximum 6 luni inainte de data efectuarii serviciului de verificare/revizie)  cu un OE agrementat in acest sens ( cel care a efectuat verificarea/revizia instalatiei de utilizare gaze naturale, un colaborator al acestuia sau un tert) pe baza unui contract de prestari servicii si a unor costuri suplimentare, si de a inmana PRESTATORULUI spre consultare documentul aferent. 

ETAPA 6: VERIFICAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE GAZE

-OE selectat de catre BENEFICIAR  va efectua atat verificarea instalatiei de utilizare individuale cat si a celei comune ce deserveste mai multi clienti finali, cuprinsa intre statiile si/sau posturile de reglare si posturile de masura ale clientilor finali, in baza unei documentatii  tehnice care sa cuprinda  intrega instalatie comuna de utilizare;

-data scadenta pana la care se va efectua verificarea tehnica periodica a  instalatiei de utilizare  commune se va determina astfel incat sa nu depaseasca prima data a verificarii/reviziei tehnice periodice a instalatiei de utilizare, notificata unuia dintre clientii finali deserviti de catre instalatia comuna de utilizare.

ETAPA 7: CONSTATARE DEFECTIUNI/REMEDIERE(DUPA CAZ )                                                                     -in cazul depistarii unor defectiuni pe parcursul efectuarii serviciului de verificare instalatie de utilizare gaze, PRESTATORUL, va proceda la remedierea acestora pe loc in baza unui contract de prestari servicii incheiat in acest sens cu BENEFICIARUL;

-in urma remedierii defectelor, OE care realizeaza lucrarile de remediere efectueaza operatiunile de verificare/revizie tehnica a instalatiei de utilizare si incheie Fisa de evidenta;

-in situatia in care sunt detectate scapari de gaze naturale  iar lucrarile de remediere a defectelor nu se pot reliza imediat sau nu se realizeaza de catre acelasi OE care a efectuat verificarea/revizia  instalatiei de utilizare , acesta din urma are urmatoarele obligatii:

                          * sa anunte imediat OS la Tel Verde sau la 021 9281 cu privire la scaparile de gaze ;

                          * sa respecte prevederile art.14.14 din NTPE aprobate pri Ordinul ANRE 5/2009                                 

                          * sa intocmeasca si sa  inregistreze fisa de verificare;

                          *  sa precizeze in fisa de evidenta, motivele care au stat la baza intreruperii vehicularii gazelor naturale  prin instalatia de utilizare                                                                     

 -daca in urma verificarii tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale  au fost constatate defecte si ulterior remedierii acestora se impune efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate la presiune, in conformitate cu prevederile cap. 12 (,, Verificari si probe de rezistenta si etanseitate la presiune  a sistemelor de alimentare cu gaze naturale’’) din NTPE aprobate prin ordinal ANRE nr.5/2009, OE care a realizat lucrarile de remediere efectueaza toate operatiunile de revizie tehnica a instalatiei de utilizare si incheie Fisa de evident corespunzatoare reviziei.

-defectele constatate in urma efectuarii verificarii/reviziei instalatiei de utilizare commune, se vor remedia prin intermediul OE care a efectuat verificarea/revizia sau prin intermediul  altui OE, in baza unui contract de prestari servicii.

-in situatia in care , cu ocazia reviziei tehnice a instalatiei de utilizare sau cu ocazia remedierii defectelor identificate in urma verificarii tehnice a instalatiei de utilizare, se constata necesitatea demontarii/montarii sistemului/mijlocului de masurare a gazelor natural, OS realizeaza aceste operatiuni in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul gazelor naturale.

DISPOZITII FINALE

  1. INSTALATII DE UTILIZARE INTERIOARE

-BENEFICIARUL are obligatia sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare, astfel, in situatia in care , in urma verificarii/reviziei tehnice a instalatiei de utilizare , OE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare, BENEFICIARUL are obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditiiinclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan-CH4-in aer care actioneaza asupra robinetului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze natural a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi);

-BENEFICIARUL are obligatia sa inlocuiasca racordul flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii duratei normate de utilizare, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului;

-BENEFICIARUL are obligatia sa inlocuiasca detectorul  automat de gaze montat la locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

                           2. INSTALATIA DE UTILIZARE COMUNA

-BENEFICIARUL are obligatia sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare comune, astfel, in situatia in care , in urma verificarii/reviziei tehnice a instalatiei de utilizare , OE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare, BENEFICIARUL are obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditiiinclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan-CH4-in aer care actioneaza asupra robinetului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze natural a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi);

                             3. DOCUMENTELE 

-BENEFICIARUL are obligatia sa pastreze pe intreaga durata de functionare a instalatiei de utilizare, urmatoarele documente:

                           * documentatia tehnica de executie a instalatiei de utilizare, cu modificarile la zi;

                           * instructiunile pentru utilizarea gazelor naturale;

                           * fisele de evidenta  aferente tuturor lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica ale instalatiei de utilizare.

ABREVIERI

– OS = operator de sistem;

– OE = operator economic.                                                                            

AM LUAT LA CUNOSTINTA      

BENEFICIAR,

Share on FacebookShare on Google+
Comments for this post are closed.